Centrum Kultury Gminy Dębowiec

Aktualności

a A A+
(2009-04-15 10:07:20)

III BIEG WIOSNY - REGULAMIN I TRASA BIEGUREGULAMIN

Cel:
* popularyzacja zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności
* popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji fizycznej
* promocja gminy Dębowiec
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu
Termin: 10 maja 2009 r., godz. 10.00
Trasa:
1. Start – godz. 10:00 boisko piłkarskie w Dębowcu.
2. Przez parking przy Szkol Podstawowej do ul. Szkolnej (doga powiatowa 2619S), ok. 350 m ul. Szkolną do budynku „Agronomówki” (biblioteka gminna), w prawo – ok 200 m nawierzchnią szutrową, następnie w lewo do mostu na potoku Knajka. W lewo – podbieg ok 250 m do skrzyżowania ul. Szkolnej z Rajską, dalej ul. Rajską, Sadową ponownie do ul. Szkolnej, aż do parkingu przy Szkole Podstawowej w Dębowcu.
3. Meta - parking przy Szkole Podstawowej w Dębowcu.
Trasa biegu asfaltowa z jednym odcinkiem szutrowym (ok. 200 m)
Miejsce: Dębowiec, woj. śląskie
Warunki uczestnictwa:
1. W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy, którzy zgłoszą swój udział oraz posiadają aktualne badania lekarskie zezwalające na start w “Biegu Wiosennym” lub podpiszą oświadczenie o zdolności do biegu.
2. W biegu może wziąć udział młodzież, która ukończyła w dniu 10.05.2009 r., 16 lat pod warunkiem posiadania aktualnych badań lekarskich lub pisemnej zgody rodzica lub opiekuna.
Zgłoszenia:
1. zgłoszenia będą przyjmowane od 8:30 do 9:30 w biurze organizatora biegu,
2. za pośrednictwem faksu 033 858 83 51 lub
3. poczty elektronicznej gok@debowiec.cieszyn.pl lub blazej.zebrok@debowiec.cieszyn.pl

Klasyfikacje
Bieg ma charakter biegu otwartego, bez podziału na kategorie wiekowe.
Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.
Nagrody
Za pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej - puchar
Za pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej kobiet - puchar
Za pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej mężczyzn - puchar
Dyplomy dla wszystkich uczestników biegu.
Postanowienia końcowe:
a) Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
b) podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu na klatce piersiowej,
c) uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani,
d) uczestników biegu obowiązuje estetyczny strój i obuwie sportowe,
e) pisemne protesty przyjmuje Biuro organizacyjne w terminie 15 minut po zakończeniu biegu. Pisemne protesty będą rozpatrywane w czasie 15 minut od zgłoszenia,
f) wszyscy uczestnicy biorą udział w Biegu Wiosennym na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów imprezy w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy,
g) dyrektor Biegu Wiosennego zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy,
h) przewiduje się zorganizowanie biegów towarzyszących dla dzieci i młodzieży do lat 16.
Uwaga
Ze względu na to, że trasa biegu prowadzi częściowo po drogach publicznych i możliwości zamknięcia tych dróg są czasowo ograniczone, ustala sie limit czasu na pokonanie trasy biegu wynoszący 50 minut, przy czym limit czasu na pokonanie I części biegu wynosi 25 minut – punkt pomiaru czasu końcowy przystanek autobusu Dębowiec Podlesie. Uczestnicy biegu, którzy przekroczą limit czasu w ww. miejscu, zostaną wycofani z trasy biegu do mikrobusu z napisem “Koniec biegu”.