Centrum Kultury Gminy Dębowiec

Aktualności

a A A+
(2012-11-28 13:11:48)

konkurs na najlepszą Potrawę z Ryb słodkowodnych


Zapraszamy wszystkich miłośników potraw z ryb do wzięcia udziału w konkursie kulinarnym przygotowanym przez LGR „Żabi Kraj”. Do konkursu można zgłosić 2 potrawy przygotowane z ryb słodkowodnych. Pula nagród to około 2000 złotych. Prezentacja potraw wraz z rozstrzygnięciem konkursu będzie miała miejsce 12 grudnia 2012 r. w sali widowiskowej MCK „ Pod Pegazem” w Skoczowie przy ul. Targowej 26. Dla wszystkich którzy przygotują dania z karpia, LGR „Żabi Kraj” przygotował niespodziankę – szczegóły w regulaminie. Regulamin wraz z kartą zgłoszeniową dostępny na www.zabikraj.pl/konkurs oraz w siedzibie LGR „Żabi Kraj” w Skoczowie przy ul. Mickiewicza 9 (budynek MCK Integrator).

 

REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO

„Kulinarny Atlas Ryb”

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin określa zasady, organizację i porządek konkursu kulinarnego pt. „Kulinarny Atlas Ryb”, zwanym dalej Konkursem.

 

2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”.

 

3. Celem głównym Konkursu jest:

- wyłonienie najlepszych kucharzy w przygotowaniu i podawaniu dań z ryb słodkowodnych,

- promocja i prezentacja potraw z ryb słodkowodnych,

- zintegrowanie środowiska we wspólnych działaniach na rzecz promocji ryb słodkowodnych,

- kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy kulinarnej oraz wykorzystanie ryb słodkowodnych w kuchni.

 

4. Konkurs odbędzie się w dniu 12.12.2012 r. w Sali widowiskowej „Pod Pegazem”, Skoczów, ul Targowa 26.

 

Rozdział II

Zasady uczestnictwa

 

1. W Konkursie uczestniczyć może maksymalnie 40 dań. O przyjęciu decyduje termin zgłoszeń.

 

2. Jeden Uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 dania.

 

3. Uczestnikiem może być dowolna ilość osób.

 

4. Zgłoszenie potrawy należy przesyłać na druku zgłoszenia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

5. Wszystkie zgłoszenia należy dostarczyć do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” (ul. Mickiewicza 9, 43-430 Skoczów) lub zeskanowane przesłać: faksem pod numer: 33 487 49 55; drogą elektroniczną na e-mail: kulinaria@zabikraj.pl do dnia 07.12.2012 r.

 

6. Uczestnicy Konkursu podpisując zgłoszenie do Konkursu akceptują jego Regulamin. 

 

Rozdział III

Zasady konkursu

 

1. Przedmiotem Konkursu jest potrawa z ryby słodkowodnej (np. karpia, suma afrykańskiego, suma europejskiego, karasia, amura, sandacza).

 

2. Każda receptura nadesłana na druku zgłoszenia musi zawierać :

- nazwę potrawy,

- wyszczególnione składniki z proporcjami podanymi na 4 porcje,

- opis wykonania.

 

3. Każdy Uczestnik startujący w Konkursie jest zobowiązany do zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich produktów - za wyjątkiem karpia - użytych do przygotowania dań, jak i drobnego sprzętu niezbędnego do ich wykonania i zaserwowania potraw.

 

4. Na podstawie druku zgłoszenia potwierdzonego przez pracownika biura LGR „Żabi Kraj” Uczestnik w dniu 10.12.2012 r. w godzinach 9:00 – 15:00 będzie mógł odebrać bezpłatnie jedną sztukę karpia (1 sztuka ok. 2 kg) w Gospodarstwie Rybackim „Wodna Dolina”, ul. Cicha 28 w Pruchnej.

 

5. Organizator Konkursu zapewnia możliwość podgrzania potrawy oraz stół do prezentacji potrawy.

 

6. Każdy Uczestnik przygotowuje 2 porcje dania konkursowego.

 

7. Uczestnicy zobowiązani są w dniu konkursu, tj. 12.12.2012 r. w godz. 14.00 – 15.30 dostarczyć potrawy - gotowe do ostatecznego podania.

 

8. Potrawy oceniać będzie Jury, którego skład ustalą organizatorzy Konkursu.

 

9. Prezentowane danie konkursowe będzie uważane jako praca przygotowana specjalnie na Konkurs i nie będzie powtórzeniem prac z innych tego typu konkursów.

 

Rozdział IV

Warunki organizacyjne

 

1. Organizator Konkursu nie zwraca kosztów podróży oraz nie zapewnia noclegu oraz wyżywienia dla drużyn.

 

2. Jury przyzna nagrody o łącznej wartości ok. 2 000 zł na podstawie łącznej ilości punktów.

 

3. Każdy Uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom.

 

Rozdział V

Sposób punktacji jury

 

1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury w składzie:

- Przewodniczący jury,

- Komisja degustacyjna (3 osoby).

 

2. Dania konkursowe będą oceniane jury:

 

2.1. Jury degustacyjne - czteroosobowe :

- max 5 punktów - wygląd i aranżacja potrawy,

- max 10 punktów - dobór składników,

- max 15 punktów - smak.

Każdy członek jury degustacyjnego może przyznać maksymalnie 30 punktów.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 

1. Koordynatorem Konkursu z ramienia Organizatorów i osobą upoważniona do kontaktu         z zawodnikami jest Agnieszka Gabzdyl – e-mail: biuro@zabikraj.pl.

 

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji danych osobowych uczestników konkursu, nazw, przepisów oraz wykorzystywanie zdjęć wykonanych podczas Konkursu w tym zdjęć osób i potraw.

 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i lokalizacji Konkursu bez podania przyczyny.

 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny.

 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany w powyższym Regulaminie, informacje o ewentualnych zmianach zostaną zamieszczone na stronie www.zabikraj.pl.

 

 

Kontakt w sprawie konkursu kulinarnego:

Agnieszka Gabzdyl

tel. 797 410 135; 33 478 79 55 wew. 603

e-mail: biuro@zabikraj.pl