Centrum Kultury Gminy Dębowiec

Aktualności

a A A+
(2018-05-29 09:05:37)

RODO - ochrona danych osobowych


Klauzula Informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest:

 Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu

ul. Widokowa 10, Łączka, 43-426 Dębowiec,

tel. 33 85 88 351, e-mail: gok@debowiec.cieszyn.pl

 2. Przedstawicielem Administratora Danych Osobowych jest: Dyrektor Karina Bogusz

 3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Radosław Schejbal, tel. 604 854 702, e-mail: kontakt@iodo.edu.pl

 4. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora jako organu publicznego w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa oraz na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, w tym zapewnienia ciągłości działania placówki.

 Podstawy prawne przetwarzania:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

- Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

- Statut nadany przez Radę Gminy

 5. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora oraz firmy i osoby, z którymi współpracuje Administrator w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów, w tym w zakresie: obsługi BHP, zabezpieczenia informatycznego.

 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 7. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: przez czas określony przepisami prawa.

 8. Prawach przysługujące osobie, której dane są przetwarzane:

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679).

 9. Podanie danych osobowych w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa niezbędne. W niniejszym przypadku jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem realizacji prawnie uzasadnionych interesów.

 10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym o profilowanie nie będzie stosowane do przetwarzanych danych

 

 

.....................................................................................